Neem contact met ons op
+31 076 56 21 076

Privacyverklaring & Cookies

Privacyverklaring Advocatenkantoor Absolvo

Advocatenkantoor Absolvo verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving. Middels deze privacyverklaring willen we u graag nader informeren over de wijze waarop we dat doen om uw privacy te beschermen.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle personen waarvoor Advocantenkantoor Absolvo persoonsgegevens verwerkt. De belangrijkste categorieën persoonsgegevens die door Advocatenkantoor Absolvo worden verwerkt zijn:

 1. Persoonsgegevens die deel uitmaken van een dossier
 2. Overige persoonsgegevens , bijvoorbeeld websitebezoek , marketinginformatie, camerabeelden van bewakingscamera’s etc.

Gegevensverzameling

Advocatenkantoor Absolvo verzamelt gegevens omtrent de gebruikers van de website, zoals domein, browsertype, bezochte pagina’s en IP-adres. Met deze gegevens kunnen wij u niet

identificeren. Uw IP-adres is enkel herleidbaar tot de naam van uw acces provider of uw bedrijfsnetwerk. Daarnaast verzamelt Advocatenkantoor Absolvo slechts tot personen herleidbare

informatie die uitdrukkelijk en vrijwillig beschikbaar is gemaakt door uzelf. Deze informatie kan onder andere bestaan uit uw naam, functie, bedrijfsadres, e-mailadres, telefoonnummer

en gegevens over uw bezoekgedrag zoals beschreven in deze privacy voorwaarden.

Gebruik persoonsgegevens

Advocatenkantoor Absolvo gebruikt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 • het leveren van juridische diensten door mij als advocaat aan onze cliënten;
 • het nakomen van wettelijke verplichtingen zoals onder andere de Advocatenwet en de WWFT ;
 • het communiceren met u.
 • marketing activiteiten, zoals het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • voor de beveiliging, het gebruik en de verbetering van onze website;
 • verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening;
 • de werving en selectie van medewerkers.

Delen van persoonsgegevens

Het kan voor Advocatenkantoor Absolvo noodzakelijk zijn derden toegang te geven tot persoonsgegevens. Dit geldt onder andere voor:

 • derden die van belang zijn voor onze “de juridische” dienstverlening zoals wederpartijen, gerechten, andere advocaten, deurwaarders en instanties en overheidsinstellingen;
 • derden zoals toezichthouders om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • externe leveranciers zoals ICT leveranciers en leveranciers van communicatiediensten aan wie wij ondersteunende diensten hebben uitbesteed.

Het verstrekken van persoonsgegevens aan bovengenoemde partijen geschiedt alleen voor de in deze Privacyverklaring genoemde doeleinden.

Derden die van Advocatenkantoor Absolvo persoonsgegevens ontvangen kunnen in dat geval zelf verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens. Advocatenkantoor Absolvo is in dat geval niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking  door deze derden.  Indien een derde persoonsgegevens verwerkt en op verzoek en instructie van Advocatenkantoor Absolvo handelt, sluit Advocatenkantoor Absolvo met deze derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de verordening (AVG) omschreven vereisten voldoet.

Grondslagen

Bij de verwerking van persoonsgegevens baseert Advocatenkantoor Absolvo zich op verschillende grondslagen.  De gegevensverwerking kan noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst tot het leveren van juridische diensten of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke plicht. In sommige gevallen vragen wij uw expliciete toestemming, zoals voor commerciële communicatie en het gebruik van bepaalde cookies.

Ten slotte verwerken we ook persoonsgegevens vanuit een gerechtvaardigd belang van Advocatenkantoor Absolvo, zoals ten behoeve van intern beheer, effectieve communicatie direct marketing  etc. In deze gevallen wordt altijd een opt-out mogelijkheid geboden.

Bewaartermijnen

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld en vastgelegd.

 Cookies

Om besturing en navigatie op de website te kunnen verbeteren, maakt Advocatenkantoor Absolvo gebruik van cookies: kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in uw browser. Met deze cookies verzamelen we samengevoegde gegevens van bezoeken die we kunnen gebruiken om het aantal en type bezoekers op verschillende delen van de website te analyseren.

Bij uw eerste bezoek aan de website wordt uw toestemming gevraagd voor het gebruik van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat er tijdens uw bezoek aan de website geen cookies geplaatst worden.

Deze privacyverklaring geldt alleen voor het gebruik van de cookies van advocatenkantoorabsolvo.nl. Het gebruik van cookies door derde partijen is onderworpen aan hun eigen privacy voorwaarden.

De volgende cookies worden gebruikt op advocatenkantoorabsolvo.nl:

 • PHPSESSID (functioneel);
 • Taalkeuze (functioneel);
 • Google Analytics (analytisch);
 • Pinpoint (analytisch).

 Google Analytics

Advocatenkantoor Absolvo gebruikt Google Analytics. De verkregen informatie via Google Analytics wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten, waarop het EU-US Privacy Shield verdrag voor het uitwisselen van persoonsgegevens, van toepassing is. Google kan uw informatie slechts aan derden verschaffen indien het bedrijf hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Bekijk voor meer informatie hierover Google’s Privacy Policy.

Voor het gebruik van Google Analytics worden privacy vriendelijke cookies geplaatst. Hiervoor is geen toestemming van de bezoeker vereist.

Hyperlinks

Wij wijzen u erop dat deze website links bevat naar andere internetsites waarop in sommige gevallen geen privacyverklaring van toepassing is.

Beveiliging

Advocatenkantoor Absolvo heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking of onrechtmatige verwerking. Advocaten en medewerkers van Advocatenkantoor Absolvo die toegang hebben tot uw gegevens zijn – onder meer op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels – verplicht tot geheimhouding.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van  misbruik , neem dan contact met ons op via info@advocatenkantoorabsolvo.nl.

 Uw rechten

U kunt ons verzoeken om u inzage te geven in de persoonsgegevens die wij van u hebben opgeslagen. Daarnaast kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of op een andere manier in strijd met de AVG of een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Een dergelijk verzoek kunt u richten aan: info@advocatenkantoorabsolvo.nl

Wijzigingen in de privacyverklaring Advocatenkantoor Absolvo behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op elk gewenst moment en om welke reden dan ook aan te passen of te wijzigen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

 Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de website van Advocatenkantoor Absolvo? Neem dan contact op via info@advocatenkantoorabsolvo.nl.

Breda, 25-05-2018