Neem contact met ons op
+31 076 56 21 076

Arbeidsrecht

Wat wordt onder arbeidsrecht verstaan?

Het arbeidsrecht is het geheel van regels dat van toepassing is op de juridische verhouding tussen de werkgever en de werknemer. Het arbeidsrecht is van toepassing, indien twee partijen een arbeidsovereenkomst met elkaar zijn aangegaan.

Waarom is arbeidsrecht nodig?

De wetgever is er zich bewust van geweest dat de verhouding tussen de werkgever en werknemer per definitie niet gelijkwaardig is. Met het arbeidsrecht wordt op de eerste plaats beoogd de werknemer te beschermen tegen de dominante positie van zijn werkgever. Het arbeidsrecht beperkt de contractsvrijheid van partijen. Zo verbiedt het arbeidsrecht een werkgever om zijn werknemer beneden het minimumloon te betalen. Het arbeidsrecht verplicht de werkgever om zijn werknemer af en toe vakantie te laten genieten. Een ander bekend voorbeeld speelt bij ontslag; een groot deel van het arbeidsrecht gaat over het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Het arbeidsrecht neemt de werknemer in bescherming tegen de werkgever, die zonder goede redenen van zijn werknemer af wil.

Waar vinden we het arbeidsrecht?

Het belangrijkste deel is neergelegd in het Burgerlijk Wetboek (boek 7). Ook andere wettelijke regelingen zijn – vaak gedeeltelijk – als arbeidsrecht te beschouwen. Te denken valt aan de Wet Gelijke Behandeling, of de Wet op de Collectieve Arbeidsovereenkomst, of het Ontslagbesluit. Vaak is op de arbeidsovereenkomst een CAO van toepassing. Zo’n CAO bevat arbeidsrecht, daar waar CAO regels rechtstreeks de juridische verhouding tussen de werkgever en werknemer beïnvloeden.

Arbeidsrecht: goed werknemer- en werkgeverschap

Werkgever en werknemer zijn wettelijk verplicht zich ten opzichte van elkaar als goed werkgever, respectievelijk goed werknemer te gedragen. Deze algemene richtlijn is van toepassing in tal van situaties, waarbij geen specifieke wettelijke norm voorschrijft wat werkgever en werknemer wel of niet moeten doen. Bijvoorbeeld in het geval van op non actiefstelling of schorsing. Op grond van de verplichting van goed werkgeverschap dient de werkgever aan de werknemer uit te leggen waarom hij hem op non actief stelt of schorst en voor welke tijd de maatregel wordt getroffen.

Individueel en collectief arbeidsrecht

Bij dit onderscheid wordt gedacht aan regels die de individuele arbeidsovereenkomst raken en regels die meerdere arbeidsovereenkomsten tegelijk raken. Een voorbeeld van het laatste is de Wet op de Collectieve Arbeidsovereenkomst. In deze wet is onder meer geregeld dat de leden van de verenigingen, die een CAO zijn aangegaan, door de CAO worden gebonden.

Heeft u vragen over arbeidsongeschiktheid of wilt u meer weten over uw arbeidsovereenkomst? Wilt u als werkgever weten waar u op juridisch gebied rekening mee moet houden inzake de rechten van uw werknemers? Advocatenkantoor Absolvo helpt u graag met al uw vragen op het gebied van arbeidsrecht.

Voor een afspraak kunt u altijd contact met ons opnemen.