Neem contact met ons op
+31 076 56 21 076

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Advocatenkantoor Absolo

Advocatenkantoor Absolvo is een eenmanszaak, ingeschreven bij  de Kamer van Koophandel, gedreven door mevrouw mr. M. (Mine) Akca-Altun.

Artikel 1: Overeenkomst van opdracht
1. Een opdracht komt tot stand met Advocatenkantoor Absolvo als zodanig, ook indien het de (uitdrukkelijke of stilzwijgende) bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.
2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van die van derden, van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht die Advocatenkantoor Absolvo aangaat.
3. De uitvoering van een opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

Artikel 2: Het inschakelen van derden
1. Een opdracht aan Advocatenkantoor Absolvo impliceert de bevoegdheid van Advocatenkantoor Absolvo om waar nodig voor rekening van de opdrachtgever derden in te schakelen en eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. De door Advocatenkantoor Absolvo aanvaarde aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mogen door Advocatenkantoor Absolvo aan de opdrachtgever worden tegengeworpen.
2. Advocatenkantoor Absolvo zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en in gevallen waarin dit in redelijkheid kan worden gevergd vooraf overleg plegen met de opdrachtgever. Het staat Advocatenkantoor Absolvo in ieder geval vrij om zonder voorafgaand overleg voor rekening van de opdrachtgever procureurs, deurwaarders en tolken in te schakelen en indien nodig uittreksels op te vragen.
3. De opdrachtgever is gehouden Advocatenkantoor Absolvo te vrijwaren voor alle aanspraken van derden en aan Advocatenkantoor Absolvo de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken te vergoeden.

Artikel 3: Tarieven en betaling
1. Iedere declaratie dient te worden voldaan binnen veertien dagen na datum, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim zal zijn en de wettelijke rente verschuldigd is.
2. Het honorarium wordt vermeerderd met niet te specificeren kantoorkosten zoals porti, telefoon, telefax en dergelijke, forfaitair gesteld op 6% van het honorarium, één en ander te vermeerderen met de BTW.
3. De aan Advocatenkantoor Absolvo in rekening gebrachte kosten, zoals griffierecht, reis- en verblijfkosten, taxatiekosten enz. worden door Advocatenkantoor Absolvo als verschotten in rekening gebracht.
4. Het honorarium en de verschotten zullen desgevraagd worden gespecificeerd.
5. In beginsel wordt van de opdrachtgever een voorschot verlangd, dat als depot geldt ter dekking van de lopende werkzaamheden. Dit artikel geldt ook in zaken van gefinancierde rechtsbijstand ten aanzien van de (te verwachten) eigen bijdrage. Dit artikel is van toepassing tenzij hiervan nadrukkelijk is afgeweken.
6. Indien een declaratie niet wordt voldaan, kan Advocatenkantoor Absolvo de werkzaamheden ingevolge de opdracht opschorten nadat de opdrachtgever daarvan   schriftelijk op de hoogte is gesteld.
7. Indien de opdrachtgever de juistheid van een door hem ontvangen declaratie betwist, dient die betwisting schriftelijk en gemotiveerd te hebben plaatsgevonden binnen 60 dagen na de declaratie. Een binnen die termijn niet betwiste declaratie geldt tussen de maatschap en de opdrachtgever als juist, en als door de opdrachtgever erkend verschuldigd.
8. Gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die door Advocatenkantoor Absolvo moeten worden gemaakt ter invordering van haar declaraties, komen voor rekening van de opdrachtgever. Buitengerechtelijke kosten worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht tegen een forfaitair bedrag van 15% van het te incasseren bedrag, met een minimum van € 300,00.

Artikel 4: Aansprakelijkheid
1. Advocatenkantoor Absolvo is verzekerd overeenkomstig de verordening op de beroepsaansprakelijkheid van de Nederlandse Orde van Advocaten. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Advocatenkantoor Absolvo wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico onder die verzekering.
2. Op verzoek wordt aan de opdrachtgever kosteloos een kopie van de beroepsaansprakelijkheidspolis toegezonden.
3. Advocatenkantoor Absolvo is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als het gevolg van opschorting van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 3 lid 6.
4. Advocatenkantoor Absolvo is evenmin aansprakelijk indien een opdrachtgever Advocatenkantoor Absolvo niet in staat stelt om een dagvaarding, beroepschrift, ander processtuk, brief of werkzaamheid tijdig te doen betekenen, in te dienen, te verzending, respectievelijk te verrichten. Hiervan is in ieder geval sprake indien de opdrachtgever informatie en/of bescheiden, welke Advocatenkantoor Absolvo heeft verzocht over te leggen, niet uiterlijk 24 uren voor het tijdstip van betekening, indiening, verzending of verrichting ter hand heeft gesteld.
5. In afwijking van het bepaalde in titel 11 van Boek 3 BW geldt een verjaringstermijn van één jaar voor alle rechtsvorderingen, op welke grond dan ook, die de opdrachtgever en/of derden in verband met deze overeenkomst menen te kunnen instellen. Deze termijn vangt aan op het moment dat de feiten waarop de vordering is gebaseerd bij de opdrachtgever en/of derden bekend zijn geworden, dan wel redelijkerwijs bekend konden zijn.

Artikel 5: Kantoorklachtenregeling                                                                                                                                                  Van toepassing is de kantoorklachtenregeling van ‘advocatenkantoor Absolvo’, welke regeling op eerste verzoek, kosteloos, wordt verstrek. Ook is deze regeling te lezen op onze website: advocatenkantoorabsolvo.nl

 Artikel 6: Bewaren van bescheiden
1. Na beëindiging van de opdracht worden, op voorwaarde dat het door opdrachtgever verschuldigde terzake van de opdracht is voldaan, alle van opdrachtgever afkomstige bescheiden en, op zijn verzoek, andere van het dossier deel uitmakende stukken (in kopie) aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld.
2. De verplichting van Advocatenkantoor Absolvo tot het bewaren van het dossier c.q. de daarvan nog deel uitmakende stukken, vervalt nadat vijf jaar is verstreken sinds de beëindiging van de opdracht. Na ommekomst van deze termijn is Advocatenkantoor Absolvo gerechtigd om het dossier, inclusief alle van de opdrachtgever afkomstige bescheiden en andere van het dossier deel uit makende stukken te (laten) vernietigen.

Artikel 7: Toepasselijk recht
De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Advocatenkantoor Absolvo is uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht. Alle geschillen die uit de rechtsverhouding voortvloeien zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter te Breda tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

Breda, mei 2017